Помощ при щета

Документите, които се издават от съответните компетентни държавни органи при настъпване на застрахователно събитие, са както следва:

  • при щети, причинени от ПТП — Констативен протокол за ПТП, Протокол за ПТП, Двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания;

  • при щети, причинени от Пожар — служебна бележка от служба “Противопожарна и аварийна безопасност” и пожаро-техническа експертиза;

  • при щети, причинени от Злоумишлени действия на трети лица — служебна бележка от МВР;

  • при кражба или грабеж на МПС и кражба на допълнително монтирано аудио оборудване — служебна бележка от МВР;

  • при щети от природни бедствия – документ от НИМХ / ХМС, удостоверяващ събитието./

Важно е да знаете, че застрахователят има право да наложи ограничение в размера на застрахователното обезщетение или да откаже обезщетение за събития, за които не е издаден официален документ от съответния компетентен държавен орган.

Повече информация за действия при щета, може да откриете на sfabroker.bg/actions-at-damage/.